Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Η εικών του πιστεύοντος είς Χριστόν

 
  Πόσον ωραία η εικόνα του πιστού! Πόσον θαυμασία η Χάρις αυτής! Το κάλλος αυτής θέλγει, το δε ύφος αυτής εκφράζει την προς τον Θεόν πεποίθησιν του πιστού. Η γαλήνη η επι της μορφής εκκεχυμένη εκφράζει την της ψυχής ειρήνην, η δε ηρεμία αυτής την της καρδίας αταραξίαν. Η επι του προσώπου του πιστού κεχαραγμένη αγαθότης μαρτυρεί την αταραξίαν της συνειδήσεως αυτού. Ο πιστός αληθώς εικονίζεται ως μακάριος άνθρωπος. Ο Θεός μυστικώς ελάλησεν εν τη καρδία αυτού. Η Θεία φωνή επλήρωσε την καρδία αυτού, Θεία δε ευφροσύνη κατεπλημμύρισεν αυτήν. Η καρδία αυτού και η διάνοια εισιν αφιερωμέναι τω Θεώ. Η καρδία αυτού διαθερμαίνεται εκ της αγάπης του Θεού, το δε πνεύμα αυτού σπεύδει να αναχθή προς τον Θεόν. Ο πιστός διασπάσας τα δεσμά του εγωϊσμού τα περισφίγγοντα εν σμικρώ κύκλω την αγάπην αυτού, διατρέχει την γήν άπασαν προς πάντα τα σημεία του ορίζοντος αυτής και σπεύδει πανταχού, όπου καλεί αυτόν η αγάπη του πλησίον. Τα ρήματα του Θεού ώσπερ μέλι γλυκύ εν τω στόματι αυτού. Έν αυτοίς μελετά ημέρας και νυκτός. Η καρδία αυτού έστι καιομένη εκ της αγάπης του Θεού. Σπεύδει προς Αυτόν και επιζητεί Αυτόν εν τη μελέτη των δημιουργημάτων Αυτού. Έργον αυτού αδιάλειπτον η κατά το δυνατόν τελείωσις αυτού, και πόθος διακαής η προς τον Θεόν ομοίωσις αυτού. Η αγάπη και λατρεία του Θείου πληρούσι την επιποθούσαν τον Κύριον τετρωμένην καρδίαν αυτού, ο δε ύμνος και η δοξολογία, η ευχαριστία και η αίνεσις απαύστως θερμά τω Θεώ αναπέμπονται εκ του στόματος αυτού. Ο βίος αυτού έστι ποίησις, η δε ζωή αυτού αρμονία. Όλην την ημέρα ελεεί και δανείζει και η δικαιοσύνη αυτού μένει είς τον αιώνα. Η καρδία αυτού ετοίμη ελπίζειν επί Κύριον, η δε ψυχή αυτού παρεσκευασμένη εμφανισθήναι ενώπιον του Πλάστου αυτής. Πλήρης ελπίδος και θάρρους αναφωνεί μετά του Ψαλμωδού: " Κύριος εμοί βοηθός, και ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος" ! (Ψαλ. ριζ' 117.6).

  ( Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Θρησκευτικαί Μελέται, Αθήνα 1986, σελ. 110-113)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου