Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΚαθὼς μιά νέα σχολικὴ χρονιὰ ἀρχίζει ἐν μέσῳ μιᾶς γενικῆς κρίσεως θεσμῶν καὶ ἀξιῶν, ὅλοι μας ὑψώνουμε τὰ μάτια μας στὸ Θεὸ καὶ δεόμεθα, νὰ φωτίσῃ τοὺς Δασκάλους καὶ τοὺς Μαθητάς στὸ δύσκολο ἔργο καὶ τὴν κοπιώδη πορεία, ἡ ὁποία ἀνοίγεται ἐνώπιον τους.
Ἐπειδὴ οἱ καιροὶ εἶναι πολὺ δύσκολοι καὶ ὁ κόσμος ἤδη ἔχει πνευματικὰ χρεοκοπήσει, θεωροῦμε, ὅτι ὁ ρόλος τοῦ Δασκάλου εἶναι ἐπίκαιρος παρὰ ποτὲ καὶ μπορεῖ νὰ δώσῃ ἀναψυχὴ στίς κουρασμένες ψυχὲς καὶ νὰ ἀνάψῃ φῶς μέσα στὸ σκοτάδι.
Παρὰ τὶς ὅποιες δυσκολίες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος καὶ τὰ πολλὰ καὶ ἀκανθώδη προβλήματα ποὺ ὑφίστανται, ἐμεῖς προσβλέπουμε μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ χρηστὲς ἐλπίδες στὰ πρόσωπα τῶν Ἐκπαιδευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ πιστεύομε, ὅτι δὲν ἐχάθηκαν ὅλα, ἀλλὰ ὑπάρχουν μετερίζια ὄρθια, ὅσο ὑπάρχουν ψυχὲς, οἱ ὁποῖες γνωρίζουν ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τους στὴν κοινωνία καὶ ποιὸ εἶναι τὸ χρέος τους ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.
Γνωρίζομε, ὅτι σὲ ἐποχὴ ποὺ εὐτελίζεται ἡ ἀνθρώπινη ἀξία, γιατί ἐξέλιπεν ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό, ἀφοῦ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἐργάστηκαν γι’ αὐτό διάφορα συστήματα, δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, γνωρίζομεν λέγω, ὅτι ὑπάρχουν γενναῖοι ἀγωνιστὲς ἀντιστασιακοὶ καὶ ἀνυποχώρητοι, οἱ ὁποῖοι προτάσσουν τὰ στήθη τους ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ ὁδοστρωτῆρα, προκειμένου νὰ πάψῃ ἡ ἰσοπέδωση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος.
Εἶναι κοινὸς τόπος, νὰ ὑπομνήσωμε, ὅτι ὅποιο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα στηρίχτηκε στὴν «καλλιέργεια» τοῦ ἀνθρώπου, μόνο ὡς σωματικοῦ ὄντος, ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ ἀπεγοήτευσε οἰκτρῶς.
Ἤδη εἶναι πλέον καταφανής ἡ ἀνάγκη, νὰ καλλιεργηθῇ ὁ ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ ἀδικῆται ἡ ὅλη προσωπικότητά του, ἀφοῦ εἶναι μικτὸς προσκυνητής, ἐπόπτης τῆς ὁρωμένης κτήσεως καὶ μύστης τῆς νοουμένης, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο.
Ἀντιλαμβάνεσθε ὅλοι, ὅτι σήμερα χρειάζεται μιά οὐσιαστικὴ παιδεία, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ προσλαμβάνῃ ἁπλῶς γνώσεις, ἀλλὰ θὰ νοηματοδοτῆται ἡ ζωή του, ἀφοῦ τὸν ἀπασχολοῦν τὰ ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα περὶ τῆς ζωῆς, περὶ τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου καὶ τῆς μετὰ ταῦτα πορείας. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου, πέρα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα σήμερα τοῦ προσφέρονται.
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ, στίς ἡμέρες μας, εἶναι δυσκολώτερο ἀπὸ ἄλλες ἐποχές. Ὅμως μὴ λησμονῆτε, ὅτι ἡ δυσχέρεια εἶναι τὸ ἔναυσμα τοῦ ἡρωισμοῦ. Ἡ κοινωνία μας σήμερα καὶ δὴ ἡ ἑλληνικὴ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἥρωες.
Ἂς ἀγωνιστοῦμε, ὅλοι νὰ βοηθήσωμε τὰ παιδιά μας, νὰ βροῦν καὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν δυνατότητα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ εἶναι δῶρο Θεοῦ, ὥστε ἐλεύθερα καὶ ὑπεύθυνα νὰ κάνουν τὶς ἐπιλογές τους, ὅπως ὑπαγορεύει ἡ ψυχὴ, ἡ ὁποία ὅσο καὶ ἂν τὸ ἀμφισβητεῖ, ἐν πολλοῖς, ἡ σύγχρονη δυστυχῶς μονομερὴς ἐκπαίδευση, ἔχει θεία τὴν καταγωγὴ καὶ γιὰ τοῦτο εἶναι θεονοσταλγικὴ καὶ θεοπόθητη.
Μὲ ἀγάπη πατρικὴ ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἐκπαιδευτικούς μας, τοὺς διαβεβαιῶ, ὅτι εἴμαστε κοντά τους μὲ τὴν προσευχή μας καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, συμπαραστάτες καὶ συγκυρηναῖοι στὸ δύσκολο καὶ εὐθυνοφόρο ἔργο τους.
Μὲ τὴν ἀγωνία γιὰ τὴν πορεία τῶν παιδιῶν μας καὶ τῆς κοινωνίας μας γενικώτερα, τοὺς παρακαλοῦμε, νὰ συνεχίσουν, νὰ κάνουν ἐν ἀγάπῃ, κατάθεση ψυχῆς, προσφέροντας τὴν ἀλήθεια στὰ παιδιὰ γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ κάνουν αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση, ποὺ τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας, ἀφήνοντας πίσω ὅ,τι κρατάει τὸν ἄνθρωπο ριζωμένο στὰ γήινα καὶ πεζά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πλέον κορέστηκε καὶ ἔπαθε ἀνία.
Τοὺς παρακαλοῦμε, νὰ ὑψώσουν τεῖχος στὸν σύγχρονο ὁδοστρωτῆρα, ἂν ἐπιθυμοῦν νὰ δοῦν ἕνα καλύτερο αὔριο σ’ αὐτὸ τὸν τόπο.
Ὑπάρχουν οἱ ἀθάνατες ἀξίες, ποὺ ἔχουν διαχρονικὴ ἰσχύ. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸ γνωρίζουμε αὐτὸ πολὺ καλά. Ἄς μὴ ἐπιτρέψομε ἄλλα δεινὰ καὶ σκοτάδια στὸν τόπο μας.
Μὲ τὴν βεβαιότητα τῆς ἀπὸ καρδίας θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν Δασκάλων μας στὴν ὑπόθεση τῆς οὐσιαστικῆς καὶ θεανθρώπινης παιδείας, τοὺς εὐχόμεθα νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ δύναμη στὸ ἔργο τους, ὥστε κάθε ἡμέρα νὰ γίνωνται

Χριστοφόρων οἰκοδόμοι ναῶν
ἀθλητῶν οὐρανίων ἐπιμεληταί.

·        Στοὺς Μαθητάς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀπευθυνόμεθα μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ τοὺς διαβεβαιοῦμε, ὅτι τούς ἔχομε στή σκέψη καί στήν καρδιά μας καί προσβλέπωμε σ’ αὐτούς μὲ χρηστὲς ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον τῆς κοινωνίας μας.
Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ πρόοδός τους, ἡ ἐπιτυχία τους στὴ ζωὴ, ἡ σύνολη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητός τους.
Τοὺς διαβεβαιοῦμε, ὅτι δὲν ὑπάρχει γιὰ μᾶς τίποτε πολυτιμότερο ἀπὸ τὴν ψυχή τους.
Παιδιά μου, ἀξιοποιεῖστε τὸν χρόνο τῶν σπουδῶν σας, ὥστε νὰ προσλάβετε ὅ,τι καλύτερο καὶ ὑψηλότερο πνευματικὰ γιὰ τὸ μέλλον σας. Λάβετε ὑπ’ ὄψη σας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σῶμα, ἀλλὰ εἶναι καὶ πνεῦμα.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς τύχης, ἀλλὰ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὴ τὴ Θεανθρώπινη σχέση.
Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀγκαλιάζει μὲ ὅλη της τὴν ἀγάπη, εἶναι ἡ στοργική σας μητέρα καὶ τὸ δικό σας σπίτι. Προσεύχεται γιὰ σᾶς, ὑπάρχει γιὰ σᾶς, θυσιάζεται γιὰ σᾶς, σᾶς περιμένει καὶ εὔχεται νὰ ἔχετε ὑγεία καὶ καλὴ πρόοδο στὰ μαθήματα καὶ στὴ ζωή σας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου